آدرس: اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان ابوریحان-واحد فناور بهین صنعت آرشا

 

تلفن:۰۹۱۳۲۱۵۱۳۱۵-۰۹۱۳۳۸۶۲۵۶۱